Regulamin

REGULAMIN SPECJALNY PANDEMIA COVID19
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2020

1.
INSTRUKTOR I KURSANT JEST ZOBOWIĄZANY DO NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY OSK 24/7 516 01 00 01 Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA W PRZYPADKU NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW STANU ZDROWIA TYPOWYCH DLA COVID19 JAK PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA , KASZEL, BÓLE KOŚCI , BRAK SMAKU LUB WĘCHU ITP  A TAKŻE INNYCH OBJAWÓW PRZEZIĘBIENIA LUB GRYPY JAK KATAR ITP. ZAJĘCIA W TAKIM PRZYPADKU NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ. 
2.
INSTRUKTOR I KURSANT ZOBOWIĄZANY JEST DO NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY  OSK 24/7 516 01 00 01 Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA W PRZYPADKU  KONTAKTU Z OSOBĄ  OBJETĄ KWARANTANNĄ. 
3.
W PRZYPAKU NIEPOINFORMOWANIA OSK O SYTUACJACH OPISANYCH W PUNKCIE 1 I 2 LUB STAWIENIA SIĘ NA ZAJĘCIA LUB DO BIURA Z WIDOCZNYMI OBJAWAMI CHOROBOWYMI KURSANT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPŁATY KARY UMOWNEJ W WYSOKOŚCI 2000 ZŁ I NARAŻA SIĘ NA DALSZE KONSEKWENCJE PRAWNE W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZARAŻENIA INNYCH UCZESTNIKÓW KURSU LUB PERSONELU OSK. 
4.
INSTRUKTOR I KURSANT ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ZAJĘCIAMI DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA I OBOWIĄZKOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK I UŻYWANIA PODCZAS ZAJĘĆ MASECZKI ZASŁANIAJĄCEJ USTA I NOS. W PRZECIWNYM RAZIE ZAJĘCIA NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ.
5.
INSTRUKTOR KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO DEZYNFEKCJI NEWRALGICZNYCH PUNKTÓW OBSŁUGI POJAZDU, A PO ZAKOŃCZENIU DNIA PRACY DO OGÓLNEJ DEZYNFEKCJI POJAZDU.
6.
BRAK STOSOWANIA W/W ZASAD NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY OSK 24/7 : 516 01 00 01. W TAKIM PRZYPADKU ZAJĘCIA NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PODSTAWOWY KURSU PRAWA JAZDY W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW ELITE W GDAŃSKU
OBOWIĄZUJE OD 01.06.2013

1.
Kursant potwierdza i akceptuje poniższy regulamin poprzez jego akceptację podczas zapisu on line oraz niezależnie na karcie przeprowadzonych zajęć.
2.
Każdy uczący się Kursant w wieku do 25 lat otrzymuje od ośrodka 100 zł zniżki na kurs kat. B manual (z wyłączeniem pozostałych kategorii). 
Każdy Kursant bez względu na wiek i formę nauki  pracy otrzymuje od ośrodka 100 zł specjalnej zniżki na kurs kat. B manual (z wyłączeniem pozostałych kategorii) za jednorazową płatność.
Powyższe zniżki łączymy automatycznie.
3.
Gwarancją rezerwacji miejsca na wybranym kursie jest dokonanie wpłaty zadatku minimum 700 zł w biurze lub przelewem na konto ośrodka w ciągu 3 dni od zapisu. W przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana. Pierwsza wpłata zawsze traktowana jest jako zadatek.
4.
Kursant bezwzględnie zobowiązany jest do wysłania nr PKK na nr telefonu 516 01 00 01 lub email [email protected]  na początku kursu.
Kursant na początku szkolenia otrzymuje od wykładowcy darmową pełną bazę pytań państwowych na płycie DVD lub on line (wykorzystanych na koniec kursu na egzaminie wewnętrznym teoretycznym, a następnie państwowym).
Kursant moze korzystać z darmowych konsultacji on line wykładowcą lub instruktorem w jednej z form podanych w punkcie 6.
Kursant może skorzystać również z badań lekarskich na miejscu u lekarza ośrodka w okazyjnej cenie z dofinansowaniem ośrodka.
Kursant ma prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki ośrodka po uiszczeniu kaucji zwrotnej.
5.
Kursantowi przysługuje prawo automatycznego rozłożenia płatności na raty 0% bez jakichkolwiek opłat i zaświadczeń wg harmonogramu :
1 wpłata - zadatek przy zapisie - 700 zł
2 wpłata - przed rozpoczęciem jazd 700 zł (razemstan wpłat 1400 zł)
3 wpłata - regulująca do całości do 10 godziny jazdy
Biorąc pod uwage dynamikę rynku kursów na prawo jazdy (zmiana pojazdów, koszty ubezpieczenia itp.) Kursanta obowiązuje cena z dnia zapisu i jest gwarantowana tylko w przypadku zachowania ciągłości w szkoleniu (max 6 miesięcy od dnia zapisu).
6.
W przypadku nie zachowania zapisów w punkcie 4 Kursant zobowiązuje się do dopłaty do aktualnie obowiązującej ceny kursu - jednak nie niższej niż ta z dnia zapisu.
7.
Po skończonych zajęciach teoretycznych - wykładach i szkoleniu z 1 pomocy (minimum 30 godzin lekcyjnych) należy
wysłać sms na nr : 516 01 00 01 (pn-pt 11.00-17.00)
lub email na : [email protected]
z prośbą o przydzielenie instruktora zajęć praktycznych podając swoją dyspozycyjność i ewentualny wybór instruktora.
Warunkiem przydzielenia instruktora zajęć praktycznych jest dostarczenie na początku kursu nr PKK i stan wpłat co najmniej 1400 zł. Po weryfikacji biuro niezwłocznie przydzieli instruktora z uwzględnieniem wyboru pod warunkiem wspólnej zgodności w dostępności.
8.
Zaplanowane zajęcia praktyczne w przypadku niemożności ich odbycia należy niezwłocznie odwołać bezpośrednio u przydzielonego instruktora formie sms co najmniej 24 godziny przed nimi. W przypadku nieodwołania zajęć praktycznych z instruktorem co najmniej 24 godziny przed nimi należy dokupić takie zajęcia w identycznej ilości jako jazdy dodatkowe wg aktualnego cennika. Są to straty poniesione przez ośrodek i instruktora wynikające z powstałej luki w rozkładzie zajęć. Ośrodek ani instruktor nie jest w stanie w tak krótkim czasie umówić w to miejsce innego Kursanta.
W tym przypadku godzina(y) jazdy nie mogą przepaść lub zostać zaliczona(e) ponieważ Kursant musi odbyć całość zajęć praktycznych przewidzianych przepisami.
9.
Czas na wykorzystanie wpłaconych środków to  24 miesięce od wpłaty , po tym czasie nie ma możliwości ich wykorzystania i nie podlegają one zwrotowi. W przypadku przerwania szkolenia dokumentacja Kursanta zgodnie z obowiązującymi przepisami może być przechowywana maksymalnie 24 miesiące od ostatniego w niej wpisu i po tym czasie podlega zniszczeniu. Jest to jednocześnie ostateczny termin do ukończenia egzaminami wewnętrznymi kursu w naszym ośrodku.
10.
W przypadku przerwania kursu lub rezygnacji z zapisu na kurs Kursant ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty przed upływem 24 miesięcy od wpłaty. Jest ona rozliczana proporcjonalnie do ilości odbytych godzin szkolenia. Wg zasady : cena kursu podzielona przez 60 godzin szkolenia (30 godz wykładów + 30 godz jazd) pomnożona przez ilość pozostałych godzin i pomniejszona o 200 zł (50 zł za materiały szkoleniowe i 100 zł opłaty manipulacyjnej)
11.
Po ukończonej części teoretycznej i praktycznej należy przystąpić do obowiązkowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami) egzaminu wewnętrznego w następującej kolejności :
1.Teoretycznego - zdawanego w biurze w godzinach jego pracy z wyjątkiem przypadających świąt (bez potrzeby wcześniejszego umawiania) składającego się z testów komputerowych otrzymanych od wykładowcy na na pierwszych zajęciach (patrz punkt 3).
Pierwszy egzamin wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny - w cenie kursu. W trosce o najwyższy poziom szkolenia i aby zachęcić Kursantów do nauki wprowadziliśmy symboliczną opłatę 20 zł za każdy kolejny. Środki zebrane w ten sposób przekazywane są raz do roku w Święta Bożego Narodzenia na szczytny cel (np. wsparcie Osooby Niepełnosprawnej, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy itp)
2. Praktycznego zdawanego u kierownika ośrodka lub przydzielonego przez niego instruktora (w tym celu należy wysłać sms na nr 516 01 00 01  z prośbą o ustalenie terminu )
Pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny jest bezpłatny - w cenie kursu. Każdy kolejny realizowany jest w cenie jazdy dodatkowej wg obowiązującego aktualnie cennika.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu wewnętrznego (teoria i praktyka) ośrodek kompletuje i weryfikuje dokumentację i aktualizuje w najszybszym możliwym czasie w formie elektronicznej nr PKK Kursanta i informuje go o tym fakcie w formie sms na nr podany we wniosku o wydanie prawa jazdy.
12.
Po aktualizacji nr PKK należy zapisać się osobiście lub on line do dowolnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego podając swój nr PKK (otrzymany w sms potwierdzającym aktualizację PKK) i wnosząc opłatę za egzamin państwowy - celem ustalenia terminu egzaminu państwowego. Po zdanym pozytywnie z obu części (teoria+praktyka) egzaminie państwowym należy uiścić i okazać  w swoim urzędzie miasta lub starostwie opłatę za wydanie prawa jazdy - dopiero wtedy zostanie zamówione i wydane. O fakcie gotowości do odbioru prawa jazdy urząd lub starostwo informuje w formie sms na nr podany we wniosku o wydanie prawa jazdy.
13.
W dowolnym momencie szkolenia praktycznego istnieje możliwość zmiany instruktora zajęć praktycznych. W trosce o najwyższą jakość szkolenia prosimy zgłaszać wszelkie sugestie i uwagi dotyczące kursu - w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub sms na nr 516 01 00 01  (pn -pt 11.00-17.00)
14.
Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Kursant zostanie skreślony z kursu bez możliwości zwrotu wpłaconych środków. W przypadku zajęć praktycznych dodatkowo zostaną podjęte stosowne kroki przewidziane prawem.
15.
Kursant bezwzględnie zobowiązany jest do stosowania się do poleceń personelu OSK ELITE. W przypadku niezastosowania się do takich poleceń lub celowego działania skutkującego stratami ponosi ich konsekwencje prawne i finansowe.


Dziękujemy za zaufanie i życzymy samych sukcesów !
Zespół OSK ELITE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW ELITE

PODANIE DANYCH JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEJ KLAUZULI

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję w jaki sposób będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych (zwanego dalej ADO) jest Artur Olszewski - Kierownik OSK ELITE z siedziną 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 56,
telefon 516 01 00 01 , email : [email protected]
2. Z uwagi na brak obowiązku oraz wielkość naszej firmy nie zatrudniamy Inspektora Danych Osobowych więc wszystkie zgłoszenia i zastrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio do ADO.
3. Dane osobowe zwane dalej "danymi" przetwarzane są w następujących celach :
a) w celu wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na ADO a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramacg konkretnego postępowaniapeowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiejlub prawa krajowego. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) W celach związanych  z realizacjąPani / Pana  wniosków czy porozumień , ale nie wynikających z obowiązku prawnego ADO, jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczasart.6 ust. 1 lit. a RODO) Przykładem takiego przetwarzania może byc nawiązanie kontaktu telefonicznego z Panią / Panem w celu poinformowania o zmianie terminu jazd czy wykładów.
c) W celu wykonania warunków zawartej umowy, bądź porozumienia ,jeżeli jest Pani / Pan takiej umowy cywilnoprawnej zawartej z OSK ELITE bądź jego przedstawicielem prawnym ( podstawą prawnych przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. OSK ELITE nie zamierza udostępniać Pani / Pana danych odbiorcom , o których mowa w art. 4 ust. 9 RODO. W przypadku , kiedy dane będą podlegały udostępnieniu , zostanie Pani / Pan poinformowany o tym fakcie, wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich udostępnienia.
5. OSK ELITE powerzy Pani / Pana dane z uwagi na obowiązek ciążący na pracodawcy w celu obsługi księgowej (kadrowo - płacowej). Powierzenie danych odbywa sie na podstawie odpowiednich umów i z zachowaniem właściwej ochrony Pani / Pana danych.
6. Dane nie będa przekazywane do pańśtwa trzeciego , bądź organizacji międzynarodowych.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez OSK ELITE , następnie zostaną trwale usunięte,  w szczególnych sytuacjach będą archiwizowane przez okres wynikających z przepisów - 2 bądź 10 lat - , ale nie będa w tym czasie przetwarzane.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia żądania od ADO dostępu do przekazanych danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , żądania przeniesienia danych. Nadmienić należy , że w przypadku , kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawa UE , bądź prawa krajowego , żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania mogą nie być skuteczne, ponieważ przetwarzanie danych jest obowiązkiem ADO wynikającym z przepisów prawa.
9. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem  Pani / Pana danych przez OSK ELITE.
10. W przypadku , kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych , bądź wykonanie zawartej umowy , odmowa ich podania spowoduje odstapienie od tych czynności oraz / lub brak możliwości ich wykonania.
11. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu. 

PODANIE DANYCH JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE :


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO OSK ELITE z siedzibą 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 56 w wybranych poniżej celach :
- Nawiązania kontaktu podczas realizacji kursu / szkolenia 
- Zapisu na egzamin państwowy do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
- Zapisu na jazdy próbne przed egzaminem państwowym do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
- Oraz innych wynikających z zakresu prawidłowego wykonania usługi.
Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam , że są one zgodne z prawdą. 
Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------