Regulamin

REGULAMIN SPECJALNY PANDEMIA COVID19
OBOWIĄZUJE OD 01.05.2020 / AKTUALIZACJA 01.09.2021

1.
NASZA KADRA JEST ZASZCZEPIONA I ODPOWIEDZIALNA.
2.
INSTRUKTOR I KURSANT JEST ZOBOWIĄZANY DO NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY OSK 24/7 516 01 00 01 Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA W PRZYPADKU NIEPOKOJĄCYCH OBJAWÓW STANU ZDROWIA TYPOWYCH DLA COVID19 JAK PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA , KASZEL, BÓLE KOŚCI , BRAK SMAKU LUB WĘCHU ITP  A TAKŻE INNYCH OBJAWÓW PRZEZIĘBIENIA LUB GRYPY JAK KATAR ITP. 
3.
INSTRUKTOR I KURSANT ZOBOWIĄZANY JEST DO NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY  OSK 24/7 516 01 00 01 Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA W PRZYPADKU  KONTAKTU Z OSOBĄ  OBJETĄ ZAKAŻENIEM COID19. 
4.
W PRZYPAKU NIEPOINFORMOWANIA OSK O SYTUACJACH OPISANYCH W PUNKCIE 1 I 2 LUB STAWIENIA SIĘ NA ZAJĘCIA LUB DO BIURA Z WIDOCZNYMI OBJAWAMI CHOROBOWYMI KURSANT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPŁATY KARY UMOWNEJ W WYSOKOŚCI 500 ZŁ I NARAŻA SIĘ NA DALSZE KONSEKWENCJE PRAWNE W PRZYPADKU MOŻLIWOŚCI ZARAŻENIA INNYCH UCZESTNIKÓW KURSU LUB PERSONELU OSK. 
5.
INSTRUKTOR I KURSANT ZOBOWIĄZANY JEST PRZED ZAJĘCIAMI DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA I OBOWIĄZKOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK. W PRZECIWNYM RAZIE ZAJĘCIA NIE MOGĄ SIĘ ODBYĆ.
6.
INSTRUKTOR KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZOBOWIĄZANY JEST DO DEZYNFEKCJI NEWRALGICZNYCH PUNKTÓW OBSŁUGI POJAZDU, A PO ZAKOŃCZENIU DNIA PRACY DO OGÓLNEJ DEZYNFEKCJI POJAZDU I JEGO OZONOWANIA.
7.
BRAK STOSOWANIA W/W ZASAD NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ W FORMIE SMS NA NR ALARMOWY OSK 24/7 : 516 01 00 01 CELEM PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PODSTAWOWY KURSU PRAWA JAZDY W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW ELITE W GDAŃSKU
OBOWIĄZUJE OD 01.06.2013 / AKTUALIZACJA 27.09.2021

1.
Kursant potwierdza i akceptuje poniższy regulamin poprzez jego akceptację podczas zapisu on line oraz niezależnie na karcie przeprowadzonych zajęć.
2.
Każdy uczący się Kursant w wieku do 26 lat otrzymuje od ośrodka 100 zł zniżki na kurs kat. B manual (z wyłączeniem pozostałych kategorii). 
Każdy Kursant bez względu na wiek , formę nauki czy  pracy otrzymuje od ośrodka 100 zł specjalnej zniżki na kurs kat. B za jednorazową płatność.
Powyższe zniżki łączymy automatycznie.
3.
Gwarancją rezerwacji miejsca na wybranym kursie jest dokonanie wpłaty zadatku minimum 500 zł w biurze lub przelewem na konto ośrodka lub blik na nr firmowy 516 01 00 01 w ciągu 3 dni od zapisu. W przeciwnym wypadku rezerwacja może zostać anulowana.
Pierwsza rata zawsze traktowana jest jako zadatek. W przypadku wpłaty całości ceny kursu zadatek stanowi 500 zł z tej kwoty.
4.
Kursant bezwzględnie zobowiązany jest do wysłania nr PKK na nr telefonu 516 01 00 01 lub email [email protected]  na początku kursu.
Kursant na początku szkolenia otrzymuje od wykładowcy darmowy podręcznik i pełną bazę pytań państwowych on line (wykorzystanych na koniec kursu na egzaminie wewnętrznym teoretycznym, a następnie państwowym).
Kursant moze korzystać z darmowych konsultacji on line wykładowcą lub instruktorem w jednej z form podanych w punkcie 6.
Kursant może skorzystać również z badań lekarskich na miejscu u lekarza ośrodka w okazyjnej cenie z dofinansowaniem ośrodka.
Kursant ma prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki ośrodka po uiszczeniu kaucji zwrotnej.
5.
Kursantowi przysługuje prawo automatycznego rozłożenia płatności na raty 0% bez jakichkolwiek opłat i zaświadczeń wg harmonogramu :
1 wpłata - zadatek przy zapisie - 500 zł
2 wpłata - przed rozpoczęciem jazd 1500 zł (razem stan wpłat musi wynosić 2000 zł)
3 wpłata - regulująca do całości do 10 godziny jazdy
6.
Biorąc pod uwage dynamikę rynku kursów na prawo jazdy (zmiana płac , koszty paliwa ,ubezpieczenia itp.) cena z dnia zapisu jest gwarantowana w okresie 6 miesięcy od dnia zapisu.
W przypadku nie zachowania w/w terminu Kursant zobowiązuje się do dopłaty do aktualnej ceny kursu. Po dopłacie cena gwarantowana jest przez kolejne 6 miesięcy.
7.
Po skończonych zajęciach teoretycznych - wykładach i szkoleniu z 1 pomocy (minimum 30 godzin lekcyjnych) należy
wysłać sms na nr : 516 01 00 01 (pn-pt 11.00-17.00)
lub email na : [email protected]
z prośbą o przydzielenie instruktora zajęć praktycznych podając swoją dyspozycyjność i ewentualny wybór instruktora.
Warunkiem przydzielenia instruktora zajęć praktycznych jest dostarczenie na początku kursu nr PKK i stan wpłat co najmniej 1800 zł. Po weryfikacji biuro niezwłocznie przydzieli instruktora z uwzględnieniem wyboru pod warunkiem wspólnej zgodności w dostępności.
8.
Zaplanowane zajęcia praktyczne w przypadku niemożności ich odbycia należy niezwłocznie odwołać bezpośrednio u przydzielonego instruktora formie sms co najmniej 24 godziny przed nimi.

a.) W przypadku nieodwołania podstawowych zajęć praktycznych z instruktorem co najmniej 24 godziny przed nimi należy dokupić takie zajęcia w identycznej ilości jako jazdy dodatkowe wg aktualnego cennika. Są to straty poniesione przez ośrodek i instruktora wynikające z powstałej luki w rozkładzie zajęć. Ośrodek ani instruktor nie jest w stanie w tak krótkim czasie umówić w to miejsce innego Kursanta.
W tym przypadku godzina(y) jazdy nie mogą przepaść lub zostać zaliczona(e) ponieważ Kursant musi odbyć całość zajęć praktycznych przewidzianych przepisami.

b.) W przypadku nieodwołania dodatkowych / doszkalających zajęć praktycznych z instruktorem co najmniej 24 godziny przed nimi zajęcia przepadają.
9.
Czas na wykorzystanie wpłaconych środków to  24 miesięce od wpłaty , po tym czasie nie ma możliwości ich wykorzystania i nie podlegają one zwrotowi.
W przypadku przerwania szkolenia dokumentacja Kursanta zgodnie z obowiązującymi przepisami może być przechowywana maksymalnie 24 miesiące od ostatniego w niej wpisu i po tym czasie podlega zniszczeniu. Jest to jednocześnie ostateczny termin do ukończenia egzaminami wewnętrznymi kursu w naszym ośrodku.
10.
W przypadku przerwania kursu lub rezygnacji z zapisu na kurs Kursant ma prawo do zwrotu ewentualnej nadpłaty poza zadatkiem (patrz punkt 3) przed upływem 24 miesięcy od wpłaty. Jest ona rozliczana proporcjonalnie do ilości odbytych godzin szkolenia i pomniejszona o zadatek.
11.
Po ukończonej części teoretycznej i praktycznej należy przystąpić do obowiązkowego (zgodnie z obowiązującymi przepisami) egzaminu wewnętrznego w następującej kolejności :
1.Teoretycznego - zdawanego w biurze w godzinach jego pracy z wyjątkiem przypadających świąt (bez potrzeby wcześniejszego umawiania) składającego się z testów komputerowych otrzymanych od wykładowcy na pierwszych zajęciach (patrz punkt 3).
Pierwszy egzamin wewnętrzny teoretyczny jest bezpłatny - w cenie kursu. W trosce o najwyższy poziom szkolenia i aby zachęcić Kursantów do nauki wprowadziliśmy symboliczną opłatę 20 zł za każdy kolejny. Środki zebrane w ten sposób przekazywane są raz do roku w Święta Bożego Narodzenia na szczytny cel (np. wsparcie Osooby Niepełnosprawnej, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy itp)
2. Praktycznego zdawanego u kierownika ośrodka lub przydzielonego przez niego instruktora (w tym celu należy wysłać sms od pn-pt 11.00-17.00 na nr 516 01 00 01  z prośbą o ustalenie terminu )
Pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny jest bezpłatny - w cenie kursu. Każdy kolejny realizowany jest w cenie jazdy dodatkowej wg obowiązującego aktualnie cennika.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu wewnętrznego (teoria i praktyka) ośrodek kompletuje i weryfikuje dokumentację i aktualizuje w najszybszym możliwym czasie w formie elektronicznej nr PKK Kursanta i informuje go o tym fakcie w formie sms na nr podany we wniosku o wydanie prawa jazdy.
12.
Po aktualizacji nr PKK należy zapisać się osobiście lub on line do dowolnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego podając swój nr PKK (otrzymany w sms potwierdzającym aktualizację PKK) i wnosząc opłatę za egzamin państwowy - celem ustalenia terminu egzaminu państwowego. Po zdanym pozytywnie z obu części (teoria+praktyka) egzaminie państwowym należy uiścić i okazać  w swoim urzędzie miasta lub starostwie opłatę za wydanie prawa jazdy - dopiero wtedy zostanie zamówione i wydane. O fakcie gotowości do odbioru prawa jazdy urząd lub starostwo informuje w formie sms na nr podany we wniosku o wydanie prawa jazdy.
13.
W dowolnym momencie szkolenia praktycznego istnieje możliwość zmiany instruktora zajęć praktycznych. W trosce o najwyższą jakość szkolenia prosimy zgłaszać wszelkie sugestie i uwagi dotyczące kursu - w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub sms na nr 516 01 00 01  (pn -pt 11.00-17.00)
14.
Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i praktycznych pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. W przypadku ujawnienia takiej sytuacji Kursant zostanie skreślony z kursu bez możliwości zwrotu wpłaconych środków. W przypadku zajęć praktycznych dodatkowo zostaną podjęte stosowne kroki przewidziane prawem.
15.
Kursant bezwzględnie zobowiązany jest do stosowania się do poleceń personelu OSK ELITE. W przypadku niezastosowania się do takich poleceń lub celowego działania skutkującego stratami ponosi ich konsekwencje prawne i finansowe.


Dziękujemy za zaufanie i życzymy samych sukcesów !
Zespół OSK ELITE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI
KLAUZULA INFORMACYJNA O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW ELITE

PODANIE DANYCH JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEJ KLAUZULI

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 RODO informuję w jaki sposób będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe.

1. Administratorem Danych Osobowych (zwanego dalej ADO) jest Artur Olszewski - Kierownik OSK ELITE z siedziną 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 56,
telefon 516 01 00 01 , email : [email protected]
2. Z uwagi na brak obowiązku oraz wielkość naszej firmy nie zatrudniamy Inspektora Danych Osobowych więc wszystkie zgłoszenia i zastrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio do ADO.
3. Dane osobowe zwane dalej "danymi" przetwarzane są w następujących celach :
a) w celu wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na ADO a w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiejlub prawa krajowego. (Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
b) W celach związanych  z realizacjąPani / Pana  wniosków czy porozumień , ale nie wynikających z obowiązku prawnego ADO, jeżeli wyraziła Pani / Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych. (Podstawą przetwarzania jest wówczasart.6 ust. 1 lit. a RODO) Przykładem takiego przetwarzania może byc nawiązanie kontaktu telefonicznego z Panią / Panem w celu poinformowania o zmianie terminu jazd czy wykładów.
c) W celu wykonania warunków zawartej umowy, bądź porozumienia ,jeżeli jest Pani / Pan takiej umowy cywilnoprawnej zawartej z OSK ELITE bądź jego przedstawicielem prawnym ( podstawą prawnych przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
4. OSK ELITE nie zamierza udostępniać Pani / Pana danych odbiorcom , o których mowa w art. 4 ust. 9 RODO. W przypadku , kiedy dane będą podlegały udostępnieniu , zostanie Pani / Pan poinformowany o tym fakcie, wskazani zostaną odbiorcy danych i podstawa prawna ich udostępnienia.
5. OSK ELITE powerzy Pani / Pana dane z uwagi na obowiązek ciążący na pracodawcy w celu obsługi księgowej (kadrowo - płacowej). Powierzenie danych odbywa sie na podstawie odpowiednich umów i z zachowaniem właściwej ochrony Pani / Pana danych.
6. Dane nie będa przekazywane do państwa trzeciego , bądź organizacji międzynarodowych.
7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez OSK ELITE , następnie zostaną trwale usunięte,  w szczególnych sytuacjach będą archiwizowane przez okres wynikających z przepisów - 2 bądź 10 lat - , ale nie będą w tym czasie przetwarzane.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia żądania od ADO dostępu do przekazanych danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , żądania przeniesienia danych. Nadmienić należy , że w przypadku , kiedy dane są przetwarzane na podstawie prawa UE , bądź prawa krajowego , żądanie usunięcia danych, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania mogą nie być skuteczne, ponieważ przetwarzanie danych jest obowiązkiem ADO wynikającym z przepisów prawa.
9. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem  Pani / Pana danych przez OSK ELITE.
10. W przypadku , kiedy przetwarzanie danych warunkuje podjęcie czynności prawnych , bądź wykonanie zawartej umowy , odmowa ich podania spowoduje odstapienie od tych czynności oraz / lub brak możliwości ich wykonania.
11. Dane nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu oraz profilowaniu. 

PODANIE DANYCH JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE :


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO OSK ELITE z siedzibą 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 56 w wybranych poniżej celach :
- Nawiązania kontaktu podczas realizacji kursu / szkolenia 
- Zapisu na egzamin państwowy do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
- Zapisu na jazdy próbne przed egzaminem państwowym do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
- Oraz innych wynikających z zakresu prawidłowego wykonania usługi.
Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam , że są one zgodne z prawdą. 
Zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------